Download de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Naturo Health Service

Naturo Health Service handelsnaam en onderdeel van HealthCare Innovation Group v.o.f.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Brabant onder nummer 74465163

Inleiding
Hieronder vindt u onze Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing indien u, op welke manier dan ook, een bestelling plaatst. Deze Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden bevatten belangrijke informatie voor u als klant.
Onze Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die gesloten worden met HealthCare Innovation Group v.o.f. Hierna te noemen Naturo Health Service. Dit betreft zowel particuliere als zakelijke transacties.
Lees de Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden daarom goed door. Wij adviseren u aan deze Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden op te slaan of af te drukken.

Artikel 1 – Definities
1.1 Naturo Health Service gevestigd te Fijnaart en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer: 74465163 handelend onder de naam HealthCare Innovation Group v.o.f.
1.2 Website: de website van Naturo Health Service, te raadplegen via www.naturohealthservice.com en alle bijbehorende subdomeinnamen.
1.3 Klant: de natuurlijk of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met HealthCare Innovation Group v.o.f. door Naturo Health Service en/of zich geregistreerd heeft op de Website. De wederpartij van Naturo Health Service; de afnemer.
1.4 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen HealthCare Innovation Group v.o.f. door Naturo Health Service en Klant, van welke overeenkomst Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
1.5 Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden: de onderhavige Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden.

Artikel 2 – Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
2.1 In deze Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder Naturo Health Service (Molenstraat 68, 4793 EH te Fijnaart) dan wel een aan haar gelieerde vennootschap onder firma: HealthCare Innovation Group v.o.f.
2.2 In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder “product” of “producten”: door Naturo Health Service aangeboden dan wel geleverde drogisterij-artikelen, zelfzorgmedicatie, supplementen, natuurgeneesmiddelen, devices en alle aanverwante producten in de ruimste van het woord. Zo ook meetmiddelen, diagnostisch materiaal en literatuur.
2.3 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of overeenkomsten door Naturo Health Service gedaan aan of aangegaan met derden (hierna “Klant/Afnemer”) alsmede op de uitvoering daarvan.
2.4 Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door de (potentiële) klant gehanteerde Algemene Voorwaarden.
2.5 De bepalingen van deze Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden gelden voor iedere aanbieding en Overeenkomst(en) tussen Naturo Health Service en Klant, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.6 De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met Naturo Health Service, voor de uitvoering waarvan door Naturo Health Service van de diensten van derden gebruik wordt gemaakt.
2.7 De toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2.8 Indien gecertificeerde producten worden geleverd, prevaleren de bepalingen van het certificaat en zijn deze voorwaarden aanvullend van toepassing.
2.9 Indien Naturo Health Service met Klant meer dan eenmaal Overeenkomsten afsluit, gelden ter zake alle volgende Overeenkomsten steeds de onderhavige Algemene Voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard.
2.10 Indien een of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
2.10 Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen kan door de Klant slechts een beroep worden gedaan indien en in zoverre deze door Naturo Health Service schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3 – Aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten
3.1 Alle aanbiedingen, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd. Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door de Klant zijn onherroepelijk.
3.2 Naturo Health Service is pas gebonden indien zij de order schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering is begonnen. Overeenkomsten waarbij Naturo Health Service partij is, gelden eerst als gesloten: na ondertekening door beide partijen van een daartoe opgemaakte Overeenkomst, dan wel;
a) na schriftelijke dan wel elektronische bevestiging door Naturo Health Service van een door de Klant
geplaatste order;
b) bij gebreke daarvan door de feitelijke levering af magazijn van de verkochte producten.
3.3 Bij mondelinge Overeenkomsten wordt de factuur geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 14 dagen na factuurdatum.
3.4 Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met haar personeel binden Naturo Health Service alleen indien zij dit schriftelijk heeft bevestigd.
3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Naturo Health Service niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen producten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.6 Naturo Health Service is gerechtigd van de Klant te verlangen dat zekerheid wordt gesteld voor de nakoming door Klant, zulks ter beoordeling van Naturo Health Service.
3.7 Onjuistheden in de orderbevestiging van Naturo Health Service dienen binnen 3 dagen na de datum van de orderbevestiging schriftelijk aan Naturo Health Service te worden bericht, bij gebreke waarvan de orderbevestiging geacht wordt de Overeenkomst juist en volledig weer te geven en de Klant daaraan gebonden is.
3.8 Deze Algemene Voorwaarden zijn op eventuele wijzigingen van de Overeenkomst integraal van toepassing.

Artikel 4 – Prijzen, facturering en informatie
4.1 Alle op de Website en in andere van Naturo Health Service afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief BTW en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
4.2 De prijzen in de overeenkomsten gelden voor levering af magazijn, in Euro’s, inclusief verpakkingskosten en heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4.3 De prijzen zijn gebaseerd op de tarieven, lonen, belastingen, brandstof, heffingen, prijzen e.d. die gelden op de datum van de aanbieding c.q. van het aangaan van de Overeenkomst onder normale omstandigheden en gedurende normale werktijden.
4.4 Naturo Health Service is gerechtigd om voor orders beneden een door Naturo Health Service vastgestelde omvang een toeslag voor administratiekosten en/of transportkosten in rekening te brengen overeenkomstig de daarvoor ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst bij Naturo Health Service geldende regeling.
4.5 Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.
4.6 Indien zich tussen het moment van aanvaarding en levering prijswijzigingen van meer dan 5% hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, heffingen, grondstoffen of verpakkings- materiaal, is Naturo Health Service gerechtigd deze prijsstijging aan Klant door te berekenen, tenzij de prijsstijging voor Naturo Health Service voorzienbaar was.
4.7 Indien na het aanbod en/of het tot stand komen van een Overeenkomst kostprijsbepalende factoren wijzigen, is Naturo Health Service gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen. Conform lid 6 van dit Artikel.
4.8 De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Naturo Health Service kan echterniet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Naturo Health Service afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
4.9 Naturo Health Service kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Artikel 5 – Totstandkoming overeenkomst
5.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Naturo Health Service en het voldoen aan de daarbij door Naturo Health Service gestelde voorwaarden.
5.2 Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Naturo Health Service onverwijld langselektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
5.3 Het is niet mogelijk om een afgeronde bestelling te annuleren. De reden hiervoor is dat uw bestelling direct wordt opgenomen in het levertraject. De artikelen uit onze webshop worden al dan niet rechtstreeks bij de leverancier besteld.
5.4 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Naturo Health Service het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadatde juiste gegevens zijn ontvangen.

Artikel 6 – Registratie
6.1 Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via het registratieformulier /de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.
6.2 Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.
6.3 Klant dient zijn inloggegevens zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Naturo Health Service is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant.
6.4 Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij/zij zo spoedig mogelijk zijn/haar wachtwoord te wijzigen en/of Naturo Health Service daarvan in kennis te stellen, zodat Naturo Health Service gepaste maatregelen kan nemen.

Artikel 7 – Uitvoering van de overeenkomst
7.1 Zodra de bestelling door Naturo Health Service is ontvangen, stuurt Naturo Health Service de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
7.2 Naturo Health service is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist.
7.3 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, dan zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden.
7.4 Indien Naturo Health Service de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum; Conform Artikel 8 lid 9,10.
7.5 Naturo Health Service is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product te retourneren; Conform Artikel 8 lid 12 en Artikel 9 lid 12.
7.6 Naturo Health Service is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Naturo Health Service is uitgegaan van door Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Naturo Health Service kenbaar behoorde te zijn.
7.7 Indien de levering wordt vertraagd door factoren waarvoor Klant verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor Naturo Health Service voortvloeiende schade en kosten door Klant te worden vergoed.
7.8 Klant vrijwaart Naturo Health Service voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke schade aan Klant toerekenbaar is.
7.9 Naturo Health Service raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het Artikel 13 omtrent garantie en conformiteit.
7.10 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant.

Artikel 8 – Levering en uitvoering
8.1 Naturo Health Service zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. Naturo Health Service bepaalt de wijze waarop de producten worden verpakt.
8.2 De bestelde zaken worden in de bij Naturo Health Service voorradige verpakkingen geleverd. Geringe afwijkingen ter zake opgegeven maten, gewichten, aantallen, kleuren e.d., gelden niet als tekortkoming aan de zijde van de Klant.
8.3. Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan Naturo Health Service kenbaar heeft gemaakt.
8.4 Alle Leveringen geschieden franco af magazijn, althans af adres Klant, tenzij partijen anders overeengekomen.
8.5 Naturo Health Service bepaalt de wijze waarop en door wie de producten worden vervoerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien de Klant om een afwijkende wijze van transport verzoekt, komen de meerkosten verbonden aan deze wijze van transport voor rekening van de Klant.
8.6 Klant is verplicht de producten af te nemen op het moment dat Naturo Health Service deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld. Klant draagt zorg voor voldoende laad- en losmogelijkheden en voor een snelle lossing.
8.7 Indien Klant afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Naturo Health Service gerechtigd de producten op te slaan voor rekening en risico van Klant.
8.8 Naturo Health Service is niet verplicht om een verzoek van de Klant tot her- of nabezorgen te honoreren. Gaat Naturo Health Service daartoe toch over, dan zijn de daaraan verbonden kosten voor rekening van de Klant.
8.9 Indien Klant de gekochte producten niet binnen 48 uur alsnog afneemt, is Naturo Health Service gerechtigd de producten aan een ander te verkopen. Indien zulks niet lukt is Naturo Health Service gerechtigd de producten te vernietigen. De schade die Naturo Health Service bij doorverkoop of vernietiging lijdt, komt voor rekening van Klant.
8.10 Indien Naturo Health Service een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Klant Naturo Health Service schriftelijk in gebreke te stellen en Naturo Health Service een redelijke termijn te gunnen alsnog voor nakoming zorg te dragen. Overschrijding van levertijd verplicht Naturo Health Service niet tot schadevergoeding en geeft de Klant niet het recht zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet na te komen of op te schorten.
8.11 De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de nakoming van de Overeenkomst door Naturo Health Service benodigde zaken. Indien ten gevolge van een wijziging van werkomstandigheden en/of de niet tijdige levering van door Naturo Health Service benodigde zaken vertraging ontstaat, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.
8.12 Mocht een door de Klant besteld product niet (meer) althans niet binnen een redelijke termijn leverbaar zijn dan zal Naturo Health Service indien dit redelijkerwijs mogelijk is en in overleg met de Klant een aan het bestelde product gelijkwaardig product voor dezelfde prijs leveren.
8.13 Indien Naturo Health Service gegevens behoeft van Klant in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat Klant deze aan Naturo Health Service ter beschikking heeft gesteld.
8.14 Naturo Health Service is bevoegd een overeenkomst in gedeelten uit te voeren en betaling te vorderen van dat gedeelte van de Overeenkomst dat is uitgevoerd.
8.15 Naturo Health Service is gerechtigd te bepalen dat bepaalde producten slechts kunnen worden geleverd bij aanschaf van een door Naturo health Service bepaalde minimumhoeveelheid.

Artikel 9 – Herroepingsrecht
9. 1 Dit artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Zakelijke Klanten komt derhalve geen herroepingsrecht toe. Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Naturo Health Service binnen 14 dagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. (zie uitzondering herroepingsrecht; lid 12 ).
9.2 Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door Naturo health Service verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
9.3 Klant kan de Overeenkomst ontbinden conform lid 1 van dit Artikel door het product, binnen de in lid 1 gestelde termijn Naturo Health Service op de hoogte te stellen van het feit dat hij afziet van de koop en het product.
9.4 Retourzending van producten waarvan de expiratiedatum is verstreken is niet mogelijk.
9.5 Retourzending van producten welke gekoeld bewaard moeten worden is niet mogelijk.
9.6 Retourzending aan Naturo Health Service van verkochte producten, is slechts toegestaan na verkrijging van de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Naturo health Service en indien de producten duidelijk herkenbaar zijn als zijnde een retourzending en de producten en verpakkingen onbeschadigd, onaangebroken en nog in de originele staat zijn.
9.7 Indien de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
9.8 In alle gevallen geschiedt retourzending op een door de Klant te bepalen wijze en in de originele verpakking c.q. emballage.
9.9 Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant.
9.10 Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn bewerkt of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op terugbetaling van betaalde bedragen.
9.11 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.
9.12 Uitzondering herroepingsrecht
Het herroepingsrecht geldt niet voor:
– Producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
– Producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn; hieronder vallen tevens medicatie en supplementen
– Producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; inbouwartikelen en literatuur;
– Producten die snel kunnen bederven of verouderen en/of met vermelding van houdbaarheidsdatum;
– Audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de Klant de verzegeling heeft verbroken.
Artikel 10 – Gebreken en onderzoek
10.1 Klant is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort Klant te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen.
10.2 Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen 24 uur na levering schriftelijk aan Naturo Health Service te worden gemeld. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Naturo Health Service in staat is adequaat te reageren. Niet zichtbare tekorten dienen uiterlijk binnen 7 werkdagen na levering schriftelijk aan verkoper te worden gemeld.
10.3 Na constatering van een tekortkoming in een product is de Klant verplicht om al datgene te doen dat schade voorkomt of beperkt, eventuele onmiddellijke staking van gebruik en verhandeling daaronder uitdrukkelijk inbegrepen.

Artikel 11 – Betaling en Incasso
11.1 Klant dient betalingen aan Naturo Health Service volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Naturo Health Service is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.
11.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling van de facturen van Naturo Health Service te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
11.3 Naturo Health Service heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of op andere wijze voor betaling zekerheid te verkrijgen.
11.4 Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen, is de Klant zonder verdere ingebrekestelling over het factuurbedrag een rentevergoeding verschuldigd van 1,5% per maand, gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling.
11.5 Alle aan de invordering verbonden kosten zijn voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het te innen bedrag met een minimum van EUR 300,-.
11.6 De Klant – voor zover hij geen consument is – doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen. Naturo Health Service is steeds bevoegd om alles wat zij aan de Klant schuldig is te verrekenen met wat de Klant en/of aan de Klant gelieerde ondernemingen, al dan niet opeisbaar, aan Naturo Health Service schuldig is/zijn.
11.7 In geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, toelating van Klant tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, ondercuratelestelling, beslag of (voorlopige) surséance van betaling van Klant zijn de vorderingen van Naturo Health Service op Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien een van bovengenoemde situaties intreedt, is de Klant gehouden Naturo Health Service hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
11.8 Door de Klant gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van de verschuldigde kosten, vervolgens ter afdoening van de verschenen rente en daarna ter afdoening van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Klant dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 12 – Eigendomsvoorbehoud
12.1 Alle door Naturo Health Service geleverde producten blijven eigendom van Naturo Health Service totdat Klant alle verplichtingen uit alle met Naturo Health Service gesloten Overeenkomsten is nagekomen. Is er sprake van emballage, waarin de zaken worden afgeleverd, blijft dit eigendom van de gebruiker en mag door de wederpartij niet voor andere doeleinden worden gebruikt, dan waarvoor ze is bestemd.
12.2 Indien de Klant in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, is Naturo Health Service gerechtigd de haar toebehorende producten op kosten van de Klant te laten terughalen van de plaats waar zij zich bevinden.
12.3 De Klant is niet gerechtigd de nog niet betaalde producten te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen anders dan in het kader van de normale bedrijfsuitoefening.
12.4 De Klant is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Naturo Health Service te bewaren.
12.5 De Klant komt jegens Naturo Health Service geen retentierecht op de door Naturo Health Service geleverde producten toe.
12.6 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Klant verplicht Naturo Health Service zo snel mogelijk daarvan op de hoogte te stellen.

Artikel 13 – Garantie en conformiteit
13.1 Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door Naturo Health Service een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.
13.2 Naturo Health Service staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Naturo Health Service er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
13.3 De door Naturo Health Service geleverde producten voldoen aan de eisen en specificaties welke door de producent worden gesteld en in de branche gebruikelijk zijn.
13.4 Deze garantie is beperkt:
– tot leveringen aan kopers binnen de EU;
– tot de fabrieksgarantie.
Deze garantie vervalt:
– bij doorverkoop van de geleverde producten, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen;
– bij onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik c.q. opslag en transport;
– na verwerking, vermenging of bewerking dan wel gebruik van producten in een andere dan de originele staat door Klant of een derde van het geleverde;
– bij blootstelling aan schadelijke stoffen en te hoge of te lage temperaturen;
– door het geleverde niet conform de gebruiksvoorschriften te gebruiken en te verwerken; ander gebruik dan het normale voorziene gebruik;
– bij gebruik voor een ander doel dan Klant aan Naturo Health Service heeft opgegeven of waarvoor het
geschikt is;
– het door de Klant niet in acht nemen van aanwijzingen of voorschriften;
– de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van toegepaste materialen.
13.5 Een door Naturo Health Service, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen.
13.6 Alle opgaven door Naturo Health Service van hoeveelheden, kleuren, kwaliteit, prestaties en/of andere aanduidingen met betrekking tot haar producten worden met zoveel mogelijk zorg gedaan. Naturo Health Service kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. De Klant dient de overeenstemming met door Naturo Health Service opgegeven of met Naturo Health Service overeengekomen hoeveelheden en/of andere aanduidingen bij inontvangstneming van de producten te controleren. Opgaven van Naturo Health Service betreffende hoeveelheden, kleuren, kwaliteit, prestaties e.d. gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend.
13.7 Afbeeldingen, beschrijvingen, catalogi, reclamemateriaal, op de website weergegeven informatie en
aanbiedingen binden Naturo Health Service niet.
13.8 De Klant dient zich er van te vergewissen dat de door hem te bestellen en/of bestelde producten en de daarbij behorende verpakking, etikettering en andere informatie voldoen aan alle in het land van
bestemming daaraan gestelde voorschriften van overheidswege. Het gebruik van de producten en de
conformiteit met de bepalingen van overheidswege is voor risico van de Klant.
13.9 Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Naturo Health Service daarvan in kennis te stellen.
13.10 Indien Naturo Health Service de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel 16 aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.
13.11 Zolang klant niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de door partijen gesloten Overeenkomsten voldoet, kan hij geen beroep doen op deze garantiebepaling.

Artikel 14 – Klachtenprocedure
14.1 Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel 13 aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Naturo Health Service, dan kan hij bij Naturo Health Service telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
14.2 Naturo Health Service geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 5 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal International Naturo Health Service binnen 5 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.
14.3 Naturo Health Service dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van de Klant indien laatstgenoemde daarmee vooraf zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming heeft betuigd.
14.4 Zolang de klacht door Naturo Health Service niet is geaccepteerd blijft de betalingsverplichting van de klant in stand.

Artikel 15 – Ontbinding, annulering, opzegging en opschorting
15.1 Onder annulering wordt in het kader van deze Algemene Voorwaarden verstaan: het vóór aanvang van de uitvoering van de Overeenkomst beëindigen van de Overeenkomst door één der partijen.
15.2 Onder opzegging wordt in het kader van deze Algemene Voorwaarden verstaan: het na aanvang van de uitvoering van de Overeenkomst beëindigen van de Overeenkomst door één der partijen.
15.3 Ingeval de klant de Overeenkomst opzegt c.q. annuleert, is hij aan Naturo Health Service een door Naturo Health Service nader te bepalen vergoeding verschuldigd. De Klant is gehouden alle kosten, schade alsmede de gederfde winst aan Naturo Health Service te vergoeden. De Klant is gerechtigd de kosten, schade en gederfde winst te fixeren en – naar zijn keuze en afhankelijk van de reeds verrichtte werkzaamheden c.q. leveringen – 20 tot 100% van de afgesproken prijs bij de Klant in rekening te brengen. Conform Artikel 5 Lid 3.
15.4. De Klant is tegenover de derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering c.q. opzegging en vrijwaart Naturo Health Service ter zake.
15.5. Door de klant reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.
15.6 Naturo Health Service is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:
– Klant zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;
– na het sluiten van de Overeenkomst Naturo Health Service ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Klant de verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat Klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming dit rechtvaardigt;
– sprake is van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, toelating van Klant tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, ondercuratelestelling, beslag of (voorlopige) surséance van betaling van Klant;
– Klant bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn
verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.
15.7 Voorts is Naturo Health Service bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
15.8 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Naturo Health Service op Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Naturo Health Service de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

Artikel 16 – Aansprakelijkheid en Vrijwaring
16.1 Buiten het bepaalde in artikel 17 heeft de Klant geen enkele aanspraak op Naturo Health Service wegens gebreken in of met betrekking tot de door Naturo Health Service geleverde producten. Naturo Health Service is derhalve niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade, waaronder begrepen persoons- en zaakschade, immateriële schade, gevolgschade (gederfde inkomsten, stagnatieschade e.d.) en iedere andere schade, ontstaan door welke oorzaak ook, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet van Naturo Health Service.
16.2 Naturo Health Service is eveneens niet aansprakelijk in de hierboven bedoelde zin voor handelingen van haar werknemers of andere personen die binnen haar risicosfeer vallen, hierbij inbegrepen (grove) schuld of opzet van deze personen.
16.3 Schade aan producten veroorzaakt door beschadiging of vernieling van verpakking is voor rekening en risico van de Klant.
16.4 Naturo Health Service is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van: het niet dan wel niet correct en/of volledig opvolgen van door haar gegeven dan wel uitdrukkelijk op de verpakkingen van producten vermelde instructies en/of gebruiksaanwijzingen; het overpakken dan wel opnieuw verpakken van de producten; het in een andere dan de originele staat gebruiken of door verkopen van de producten.
16.5 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de
vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Naturo Health Service aan de
overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Naturo Health Service toegerekend kunnen worden;
– de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont
dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.
16.6 Naturo Health Service is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
16.7 Indien Naturo Health Service ter zake van enige schade waarvoor zij krachtens de overeenkomst met Klant c.q. deze voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal Klant haar ter zake volledig vrijwaren.
16.8 Naturo Health Service is nimmer aansprakelijk voor:
– afwijkingen, beschadigingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door Klant goedgekeurde producten/monsters;
– schade ten gevolge van afgekeurde grondstoffen, doordat de (milieu)wetgeving is gewijzigd na levering;
– voor schade ten gevolge van gebruik door Klant niet conform gebruiksaanwijzing, milieuwetgeving of
productinformatie;
– schade ontstaan nadat Klant het product heeft bewerkt en/of daaraan stoffen zijn toegevoegd zonder
medeweten van Naturo Health Service.
16.9 Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is Naturo Health Service nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij Naturo Health Service bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij Naturo Health Service steeds de bedoeling van Klant als leidraad en uitgangspunt neemt.
16.10 Klant dient vooraf zelf te onderzoeken of het gekochte geschikt is voor het doel waarvoor hij het gekochte gaat gebruiken. Indien achteraf blijkt dat het gekochte niet geschikt is voor het doel, kan Klant Naturo Health Service niet aansprakelijk houden voor de daaruit voortvloeiende schade.
16.11 Indien Naturo Health Service aansprakelijk is voor directe schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van verkoper te verstrekken uitkering, althans tot maximaal de verkoopwaarde van de producten.
16.12 Indien Naturo Health Service op basis van haar op dat moment bekende feiten en/of omstandigheden overgaat tot uitoefening van een opschortings- of ontbindingsrecht, terwijl nadien onherroepelijk komt vast te staan dat de uitoefening van dit recht ten onrechte is geschied, is Naturo Health Service niet aansprakelijk en niet gehouden tot enigerlei vergoeding van schade over te gaan, behoudens in geval van opzet of grove schuld harerzijds.
16.13 Iedere vordering op Naturo Health Service, tenzij deze door Naturo Health Service is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.
16.14 De Klant vrijwaart Naturo Health Service, haar werknemers en haar voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde hulppersonen tegen iedere aanspraak van derden, aanspraken gebaseerd op productaansprakelijkheid daaronder begrepen, in verband met de uitvoering door Naturo Health Service van de overeenkomst, ongeacht de oorzaak, alsmede tegen de daaruit voor Naturo Health Service voortvloeiende kosten.

Artikel 17 – Gebreken transport, reclames en retour
17.1 Indien Naturo Health Service voor transport of opslag van de producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn zorgdraagt, geschiedt dit geheel voor rekening en risico van de Klant.
17.2 Indien en voor zover Naturo Health Service transport, opslag, verzending, verpakking of dergelijke op zich neemt, wordt de wijze daarvan door Naturo Health Service bepaald. Tenzij anders overeengekomen, neemt Klant alle risico en kosten in deze op zich, inclusief schuld/nalatigheid van de vervoerder.
17.3 Naturo Health Service staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde producten in
overeenstemming met hetgeen de Klant krachtens de Overeenkomst redelijkerwijze mag verwachten. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door Naturo Health Service geleverde producten als gevolg van fabricage-, materiaal-, en/of verpakkingsfouten, dan zal Naturo Health Service, de betrokken producten geheel of gedeeltelijk vervangen dan wel een redelijke prijsreductie toepassen, een en ander ter keuze en uitsluitend ter beoordeling van Naturo Health Service.
17.4 De Klant is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken tot controle ervan over te gaan. Eventuele zichtbare defecten, fouten, onvolkomenheden, gebreken en/of afwijkingen in aantallen, dienen te worden aangetekend op de vrachtbrief c.q. de begeleiding bon en onmiddellijk, maar uiterlijk binnen 24 uur na ontvangst van de zaken, aan Naturo Health Service te worden gemeld. Bij gebreke waarvan de vrachtbrief dan wel afleverbon dwingend bewijs tegen de Klant opleveren van het feit dat de juiste bestelling is afgeleverd en dat deze producten in goede slaat verkeerden en vrij van transportschade zijn ontvangen.
17.5 Overige reclames dienen per aangetekend schrijven direct na ontdekking aan Naturo Health Service te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de Klant. De reclames dienen in ieder geval binnen 7 dagen na levering aan Naturo Health Service te worden gemeld. Bij gebreke van tijdige reclame vervalt elke aanspraak op Naturo Health Service.
17.6 Indien bovengemelde reclames niet binnen de daar bedoelde termijnen aan Naturo Health Service kenbaar zijn gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen.
17.7 Indien de Klant reclameert is hij verplicht Naturo Health Service in de gelegenheid te stellen de producten te (laten) inspecteren om de tekortkoming vast te stellen. De Klant is verplicht om de producten waarover is gereclameerd ter beschikking van Naturo Health Service te houden, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of vervanging.
17.8 Retourzendingen naar aanleiding van transportschade worden uitsluitend door Naturo Health Service geaccepteerd indien de producten in een originele niet geopende verpakking zijn verpakt en derhalve niet gebruikt zijn, niet van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt, beschadigd of overgepakt. De producten blijven te allen tijde (ook tijdens retourzending) voor rekening en risico van de Klant.
17.9 De Klant dient het transport van de retourzending zelf te regelen en de hiermee gepaard gaande kosten zelf te dragen. Eventuele bijzondere verzend- en/of andere instructies van Naturo Health Service voor de retourzendingen en het versturen in de originele verpakking c.q. emballage, dienen te allen tijde in acht te worden genomen.
17.10 Eventuele gebreken betreffende een deel van de geleverde producten geven Klant geen recht tot afkeuring of weigering van de gehele partij geleverde producten.
17.11 Reclames schorten de betalingsverplichtingen van de Klant niet op.
17.12 De Klant- voor zover hij geen consument is – dient eventuele onjuistheden in facturen van Naturo Health Service binnen 5 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan Naturo Health Service mede te delen, bij gebreke waarvan de Klant geacht wordt de factuur te hebben goedgekeurd.
17.13 Ten aanzien van onvolkomenheden in natuurproducten kunnen geen reclames geldend gemaakt worden, indien deze onvolkomenheden verband houden met de aard en de eigenschappen van de grondstof(fen) waaruit de zaken zijn vervaardigd. Een en ander ter beoordeling van de Klant.
17.14 Eventuele specifieke wensen van de Klant inzake het transport/de verzending/opslag, worden slechts uitgevoerd, indien de Klant verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.
17.15 Ingeval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in Art 13 en 16.
17.16 Iedere rechtsvordering van Klant op Naturo Health Service verjaart na verloop van 1 jaar, te rekenen vanaf de datum van levering.

Artikel 18 – Overmacht
18.1 Geen van de partijen is gehouden tot nakoming van enig verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Indien Naturo Health Service door overmacht verhinderd is de Overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De Klant heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.
18.2 Onder overmacht zijn mede te verstaan: oorlog, oorlogsgevaar, werkstakingen, brand, ongeval of ziekte van personeel, bedrijfsstoring, stagnatie in het vervoer, storende wettelijke bepalingen, beperkingen van invoer/uitvoer, door Naturo Health Service onvoorziene problemen bij productie of transport en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Naturo Health Service afhankelijk is, zoals de niet of niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door Naturo Health Service zijn ingeschakeld.
18.3 Indien sprake is van een overmachtsituatie is Naturo Health Service bevoegd de Overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de overmachtsituatie langer dan 6 weken duurt, dan is ook de Klant bevoegd de Overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden.
18.4 Indien Naturo Health Service bij het intreden van de overmachtsituatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het al geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Klant gehouden deze factuur Ie voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 19 – Intellectuele eigendom en auteursrechten
19.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de producten en de benamingen daarvan en met betrekking tot alles wat Naturo Health Service ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen, verpakkingen, handleidingen, reclamemateriaal en afbeeldingen, komen toe aan Naturo Health Service.
19.2 Het is de Klant niet toegestaan om gebruik te maken van de handelsnamen, merken, logo’s en andere aanduidingen van Naturo Health Service, tenzij de Klant hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Naturo Health Service ontvangt. In dit laatste geval zal de Klant zich houden aan de richtlijnen en instructies van Naturo Health Service met betrekking tot het gebruik van de merken, logo’s en andere aanduidingen van Naturo Health Service.
19.3 Het is de Klant niet toegestaan om enige aanduiding omtrent octrooien, auteursrechten, handelsnamen, merken of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de producten te verwijderen of te wijzigen.

Artikel 20 – Advisering en verantwoording
20.1 Naturo Health Service adviseert voor het gebruik van een natuurgeneeskundig- of voedingssupplement altijd te overleggen met een natuurgeneeskundig arts of therapeut dan wel met de reguliere behandelend arts of specialist.
20.2 Naturo Health Service is tevens een adviesorgaan. Ze ondersteunt in advies en samenwerking. Verder draagt ze geen verantwoordelijkheden.
20.3 Naturo Health Service neemt geen enkele verantwoordelijkheid over de toegekende GMP/HACCP licenties aan fabrikanten en bedrijven.
20.4 Naturo Health Service neemt geen verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor het openbaar maken van gezondheidsclaims door gecertificeerde firma’s en leveranciers.
20.5 Naturo Health Service neemt geen verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor het gebruik van Naturo Health Service Premium gekwalificeerde natuurlijke supplementen en de eventuele reacties hierop. Deze verantwoording ligt te allen tijde bij de consument/gebruiker.
20.6 Alle door Naturo Health Service gegeven adviezen en door Naturo Health Service verstrekte mededelingen en opgaven over onder meer de eigenschappen van door Naturo Health Service te leveren producten zijn geheel vrijblijvend en worden door Naturo Health Service verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. Naturo Health Service verleent te zake geen enkele garantie.
20.7 Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit informatieverstrekking en/of advisering door Naturo Health Service, is Naturo Health Service niet aansprakelijk. De Klant vrijwaart Naturo Health Service tegen alle aanspraken van derden te zake, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Naturo Health Service.

Artikel 21 – Vertegenwoordiging
21.1 Indien de Klant namens een of meerdere anderen optreedt is hij, onverminderd de aansprakelijkheid van die anderen, tegenover Naturo Health Service aansprakelijk als ware hij zelf Klant.

Artikel 22 – Persoonsgegevens
22.1 Naturo Health Service verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.

Artikel 23 – Aanpassing van Algemene Voorwaarden
23.1 Naturo Health Service is te allen tijde gerechtigd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te herzien, zonder dat daarvoor expliciete instemming van de Klant vereist is, mits Naturo Health Service de herziende versie duidelijk ter inzage overlegt. Overlegging door Naturo Health Service kan plaats vinden via de Website, maar indien vereist en naar gelang de Overeenkomst kan Naturo Health Service het de Klant persoonlijk doen laten toekomen.
23.2 De herziende Algemene Voorwaarden zijn te allen tijde zichtbaar op onze Website.

Artikel 24 – Slotbepalingen
24.1 Op elke Overeenkomst tussen Naturo Health Service en Klant is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
24.2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Naturo Health Service gevestigd is. In afwijking hiervan is Naturo Health Service bevoegd om zich tot de rechter van de woonplaats/vestigingsplaats van de Klant.
24.3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
24.4 Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens
Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem
dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.
HealthCare Innovation Group v.o.f.

Molenstraat 68
4793 EH Fijnaart
Nederland

+31 (0)6 27 35 55 53
info@naturohealthservice.com

KvK 74465163
BTW NL859912231B01
IBAN NL37 ABNA 0842250700
BIC ABNANL2A

Versie 2019